Hóa - Huyen Mai



Để hòa tan hoàn toàn 26,4 g một hỗn hợp gồm ZnO và Al2O3 cần dùng 500 ml dung dịch H2SO4 1M, thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được x gam chất rắn khan
a.viết PTHH
b,Tính x?
Giải:
ZnO+H2SO4àZnSO4+H2O
Al2O3+H2SO4àAl2(SO4)3+H2O
Ta có: nH2SO4=0,5.1=0,5 mol.
=>mH2SO4=0,5.98=49g
ở đây nhìn 2 phương trình ta thấy:
nH2SO4=nH2O
=>mH2O=0,5.17=8,5 g.
Áp dụng bảo toàn khối lượng:
mhh+mH2SO4=mchất tan+mH2O.
=>26,4+49= mchất tan+8,5

=> mchất tan=66,9 g.




No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu