Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 100Bài 100:
   Trên (O) lấy 3 điểm A;B;C. Gọi M;N;P lần lượt theo thứ tự là điểm chính giữa cung AB;BC;AC . AM cắt MP và BP lần lượt ở K và I. MN cắt AB ở E.
1.     Chứng minh DBNI cân.
2.     PKEN nội tiếp.
3.     Chứng minh AN. BD = AB. BN

Chứng minh I là trực tâm của DMPN và IE//BC.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu