Kim loạikim lo¹i

Bµi 107:

1.     Nh÷ng tÝnh chÊt vËt lý ®Æc tr­ng cña kim lo¹i lµ g×? Khèi l­îng riªng cã ph¶i lµ tÝnh chÊt vËt lý ®Æc tr­ng cña kim lo¹i hay kh«ng, t¹i sao?

2.     H·y chän ra c¸c kim lo¹i vµ s¾p xÕp chóng theo thø tù gi¶m dÇn tÝnh ho¹t ®éng ho¸ häc: C, Ba, Zn, Si, Ca, P, Na, Fe, Cu, Ag, Pb, Hg, Ni, Mg, Cl, K.

Bµi 108:

1.     Cho c¸c kim lo¹i Mg, Al, Fe lÇn l­ît t¸c dông víi c¸c dung dÞch HCl, NaOH, CuSO4, AgNO3. ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.

2.     ChØ dïng kim lo¹i cã thÓ ph©n biÖt ®­îc c¸c dung dÞch sau hay kh«ng: NaCl, HCl, NaNO3.

Bµi 109:

          Cho a mol Fe vµo dung dÞch chøa b mol CuSO4. Sau ph¶n øng thu ®­îc dung dÞch X vµ chÊt r¾n Y. Hái trong X,Y cã nh÷ng chÊt g×? bao nhiªu mol?

Bµi 110:

          Nhóng mét miÕng nh«m kim lo¹i nÆng 10 gam vµo 500 ml dung dÞch CuSO4 0,4M. Sau 1 thêi gian lÊy miÕng nh«m ra, röa s¹ch, sÊy kh« c©n nÆng 11,38 gam.

1.     TÝnh khèi l­îng ®ång tho¸t ra b¸m vµo miÕng nh«m (gi¶ sö tÊt c¶ ®ång tho¸t ra ®Òu b¸m vµo miÕng nh«m)

2.     TÝnh nång ®é mol cña c¸c chÊt trong dung dÞch sau ph¶n øng (gi¶ sö thÓ tÝch dung dÞch vÉn lµ 500ml)

Bµi 111:

Hai miÕng KÏm cã cïng khèi l­îng 100 gam. MiÕng thø nhÊt nhóng vµo 100ml dung dÞch CuSO4 d­, miÕng thø hai nhóng vµo 500ml dung dÞch AgNO3 d­. Sau 1 thêi gian lÊy 2 miÕng kÏm ra khái dung dÞch thÊy miÕng thø nhÊt gi¶m 0,1% khèi l­îng, nång ®é mol cña muèi kÐm trong 2 dung dÞch b»ng nhau, hái khèi l­îng miÕng kÏm thø 2 thay ®æi nh­ thÕ nµo? Gi¶ sö c¸c kim lo¹i tho¸t ra ®Òu b¸m vµo miÕng kÏm.

Bµi 112

1.     Cho mét miÕng nh«m nÆng 20gam vµo 400 ml dung dÞch CuCl2 0,5M. Khi nång ®é dung dÞch CuCl2 gi¶m 25% th× lÊy miÕng nh«m ra, röa s¹ch, sÊy kh«, c©n nÆng bao nhiªu gam? Gi¶ sö ®ång tho¸t ra ®Òu b¸m vµo miÕng nh«m.

2.     Hoµ tan hoµn toµn 11,9 gam hîp kim Zn-Al b»ng dung dÞch HCl thu ®­îc 8,96 lit Hidro (®ktc). TÝnh % khèi l­îng mçi kim lo¹i trong hîp kim.

Bµi 113:

          Chia hçn hîp kim lo¹i Cu-Al thµnh 2 phÇn b»ng nhau.

1.     PhÇn thø nhÊt nung nãng trong kh«ng khÝ tíi ph¶n øng hoµn toµn thu ®­îc 18,2 gam oxit. Hoµ tan phÇn thø 2 b»ng dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng thÊy bay ra 8,96 lit SO2 (®ktc). TÝnh % khèi l­îng mçi kim lo¹i trong hçn hîp.

2.      NÕu hoµ tan hoµn toµn 14,93 g kim lo¹i X b»ng dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng vµ thu ®­îc 1 l­îng SO2 nh­ trªn th× X lµ kim lo¹i g×?

Bµi 114:

1.     §Ó lµm s¹ch thuû ng©n kim lo¹i khái c¸c kim lo¹i t¹p chÊt nh­ Zn, Al, Mg, Sn ng­êi ta khuÊy thuû ng©n cÇn lµm s¹ch víi dung dÞch HgSO4 b·o hoµ, d­. Gi¶i thÝch qu¸ tr×nh lµm s¹ch b»ng c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.

2.     Tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó lÊy ®­îc b¹c nguyªn chÊt tõ hçn hîp: Ag, Al, Cu, Fe.

Bµi 115:

1.     Hoµ tan m1 gam Al vµ mgam Zn b»ng dung dÞch HCl d­ thu ®­îc nh÷ng thÓ tÝch H2 nh­ nhau. TÝnh tØ lÖ m1:m2

2.     Hoµ tan hçn hîp Al-Cu b»ng dung dÞch HCl cho tíi khi khÝ ngõng tho¸t ra  thÊy cßn l¹i chÊt r¾n X. LÊy a gam chÊt r¾n X nung trong kh«ng khÝ tíi ph¶n øng hoµn toµn thu ®­îc 1,36a gam oxit. Hái Al bÞ tan hoµn toµn kh«ng?

Bµi 116:

ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng theo s¬ ®å biÕn ho¸ sau:

          Fe2(SO4)3                        Fe(OH)3                Cu                        CuCl2

 


                             FeCl3                                                 CuSO4

Bµi 117:

          §Ó hoµ tan 3,9 gam kim lo¹i X cÇn dïng V ml dung dÞch HCl vµ cã 13,44 lit Hidro bay ra (®ktc). MÆt kh¸c ®Ó hoµ tan 3,2 gam oxit cña kim lo¹i Y cÇn dïng V ml dung dÞch HCl nãi trªn. Hái X, Y lµ nh÷ng kim lo¹i g×?

Bµi 118:

1.     H·y kÓ tªn c¸c tÝnh chÊt vËt lý cña nh«m.

2.     §ura, Silumin lµ g×?

3.     Nh«m lµ 1 nguyªn tè hãa häc t¹o ®­îc c¸c oxit, hidroxit l­ìng tÝnh. H·y viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng hoµ tanâit vµ hidroxit cña nh«m b»ng c¸c dung dÞch KOH vµ H2SO4

Bµi 119:

1.     Gang lµ g×, thÐp lµ g×?

2.     ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc chñ yÕu x¶y ra trong lß cao (luyÖn gang), trong lß mactanh (luyÖn thÐp).

Bµi 120:

1.     Cã thÓ coi s¾t tõ oxit lµ hçn hîp cã cïng sè mol cña FeO vµ Fe2O3 ®­îc kh«ng? T¹i sao?

2.     §Ó s¶n xuÊt 1 l­îng gang nh­ nhau ng­êi ta dïng m1 tÊn quÆng Hematit chøa 60% Fe2O3 vµ m2 tÊn quÆng Manhetit chøa 69,6% Fe3O4. TÝnh tØ lÖ m1:m2

Bµi 121:

1.     §Ó x¸c ®Þnh hµm l­îng Cacbon trong thÐp(kh«ng cã l­u huúnh), ng­êi ta cho mét dßng oxi ®­ ®i qua èng sø ®ùng 15 gam thÐp (d¹ng bét) ®èt nãng vµ cho khÝ ®i ra khái èng sø hÊp thô hoµn toµn vµo dung dÞch Ba(OH)2 d­ thÊy t¹o thµnh 1,97 gam kÕt tña. TÝnh hµm l­îng % cña C cã trong thÐp.

2.     §Ó s¶n xuÊt thÐp tõ gang ng­êi ta cã thÓ lo¹i bít cacbon cña gangb»ng Fe2O3 theo ph¶n øng.

Fe2O3 + 3C ® 2Fe + 3CO ­

          Hái muèn lo¹i bít 90% l­îng cacbon cã trong 5 tÊn gang chøa 4% Cacbon th× cÇn bao nhiªu kg Fe2O3?

Bµi 122:

1.     ¨n mßn kim lo¹i lµ g×?

2.     Tr×nh bµy c¸c ph­¬ng ph¸p chÝnh ®Ó b¶o vÖ kim lo¹i khái sù ¨n mßn.

Bµi 123:

1.     Cã thÓ ®iÒu chÕ Fe b»ng c¸ch khö s¾t oxit theo c¸c ph¶n øng sau:

a.      Fe2O3 + CO ® Fe +

b.     Fe2O3 + H2 ® Fe +

c.      Fe2O3 + Al ® Fe +

d.     FexOy + Al ® Fe +

e.      Fe2O3 + C ® Fe +

Hoµn thµnh c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng trªn. Theo em ph¶n øng nµo ®­îc dïng ®Ó s¶n xuÊt gang tõ quÆng oxit s¾t.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu