Phi Kimphi kim

Bµi 124:

1.     H·y kÓ c¸c phi kim th­êng gÆp, c¸c ho¸ trÞ cña chóng. Cho c¸c thÝ dô minh ho¹.

2.     ViÕt c«ng thøc cña c¸c oxit cña c¸cbon, photpho, l­u huúnh mµ em biÐt. Trong sè c¸c oxit ®ã nh÷ng oxit nµo lµ oxit axit, viÕt c«ng thøc cña c¸c axit t­¬ng øng; viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng cña c¸c axit ®ã víi dung dÞch KOH d­.

Bµi 125:

1.     T¹i sao n­íc Clo cã mµu vµng, khi ®Ó lau ngµy trë nªn kh«ng mµu vµ cã m«i tr­êng axit m¹nh?

2.     LÊy 2 thÝ dô ®Ó minh ho¹ Clo lµ phi kim m¹nh h¬n Iot

Bµi 126:

1.     Nãi oxit axit lµ oxit phi kim cã ®óng kh«ng? Cho c¸c thÝ dô minh ho¹.

2.     ViÕt c«ng thøc cña c¸c oxaxit cña Clo øng víi c¸c oxit axit sau: Cl2O, Cl2O3, Cl2O5 vµ Cl2O7.

3.     Cho biÕt Nit¬ chØ cã 2 oxaxit lµ HNO2 vµ HNO3. Khi cho NO2 lµ 1 oxit axit hçn t¹p t¸c dông víi dung dÞch NaOH th× thu ®­îc nh÷ng muèi g×? ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.

Bµi 127:

          Hçn hîp khÝ A (®ktc) gåm CO vµ CO2

1.     Tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó lÊy riªng tõng khÝ.

2.     Muèn chuyÓn tÊt c¶ khÝ A thµnh CO hoÆc CO2 th× ph¶i lµm nh­ thÕ nµo?

3.     BiÕt 1 lit khÝ A nÆng 1,679 gam, tÝnh % thÓ tÝch mçi khÝ trong A.

Bµi 128:

1.     Mét lo¹i thuû tinh cã c«ng thøc lµ: K2O.CaO.6SiO2. TÝnh thµnh phÇn % khèi l­îng cña mçi nguyªn tè trong thuû tinh.

2.     Mét lo¹i thuû tinh cã % khèi l­îng nh­ sau:12,97% Na2O; 11,72% CaO vµ 75,31% SiO2. H·y biÓu diÔn c«ng thøc cña lo¹i thuû tinh nµy theo tØ lÖ sè mol c¸c oxit.

Bµi 129:

          Mét lo¹i thuû tinh cã thµnh phÇn % khèi l­îng c¸c nguyªn tè nh­ sau: 9,62% Na, 46,86% O, 8,36% Ca vµ 35,15% Si.

1.     H·y biÓu diÔn c«ng thøc cña thuû tinh d­íi d¹ng c¸c oxit. BiÕt r»ng trong c«ng thøc cña thuû tinh chØ cã 1 ph©n tö  CaO.

2.     CÇn dïng bao nhiªu tÊn Na2CO3 vµ bao nhiªu tÊn CaCO3 ®Ó s¶n xuÊt 10 tÊn thuû tinh cã thµnh phÇn nh­ trªn.

Bµi 130:

          §Ó khö hoµn toµn 24 gam hçn hîp Fe2O3 vµ CuO cÇn dïng 8,96 lit CO (®ktc). TÝnh % khèi l­îng mçi oxit trong hçn hîp ban ®Çu vµ % khèi l­îng cña mçi kim lo¹i trong chÊt r¾n thu ®­îc sau ph¶n øng. NÕu thay Co b»ng H2 th× thÓ tÝch H2 b»ng bao nhiªu?

Bµi 131:

          Cho mét dßng CO qua èng ®ùng 20 gam CuO nung nãng vµ cho khÝ ®i ra khái èng sø hÊp thô hoµn toµn vµo n­íc v«i trong d­ thÊy t¹o thµnh 16 gam kÕt tña.

1.     TÝnh % CuO ®· bÞ khö.

2.     NÕu hoµ tan chÊt r¾n cßn l¹i trong èng sø b»ng dung dÞch HNO3 ®Æc th× cã bao nhiªu lit khÝ mµu n©u (duy nhÊt) bay ra (®ktc).

Bµi 132:

          TiÕn hµnh ®iÖn ph©n 5 lit dung dÞch NaCl 2M (d=1,2g/ml) theo ph¶n øng.

 

®p, ®iÖn cùc tr¬

mµng ng¨n xèp

 

 


          2NaCl + 2H2O                         H2­ + Cl2­ + NaOH

 

          Sau khi anèt (cùc d­¬ng) tho¸t ra 89,6 lit Cl2 (®ktc) th× ngõng ®iÖn ph©n. Gi¶ sö n­íc bay h¬i kh«ng ®¸ng kÓ.

          TÝnh nång ®é % cña chÊt tan trong dung dÞch sau ®iÖn ph©n.

Bµi 133:

          Cacnalit lµ 1 lo¹i muèi cã c«ng thøc lµ KCl.MgCl2.xH2O. Nung 11,1 gam muèi ®ã tíi khèi l­îng kh«ng ®æi th× thu ®­îc 6,78 gam muèi khan.

1.     TÝnh sè ph©n tö n­íc kÕt tinh x.

2.     Hoµ tan 27,75 gam Cacnalit vµo n­íc, sau ®ã thªm xót d­ vµo råi lÊy kÕt tña nung ë nhiÖt ®é cao tíi ph¶n øng hoµn toµn th× thu ®­îc bao nhiªu gam chÊt r¾n.

Bµi 134:

1.     A lµ mét oxit cña l­u huúnh chøa 50% oxi. Mét gam khÝ A chiÕm 0,3613 lit khÝ (®ktc). T×m c«ng thøc cña A

2.     Hoµ tan 12,8 gam oxit A vµo 300ml dung dÞch NaOH 1,2M. Hái thu ®­îc muèi g×? bao nhiªu gam?

Bµi 135:

          Chu kú cña c¸c nguyªn tè ho¸ häc lµ g×? Nhãm lµ g×? Cho c¸c thÝ dô minh ho¹.

          Cho c¸c nguyªn tè sau ®©y thuéc chu kú 3: Al, Na, Si, Mg, Cl, P vµ S. ViÕt c«ng thøc cña c¸c oxit cao nhÊt cña chóng. Trªn c¬ së ®ã h·y x¾p sÕp c¸c nguyªn tè theo thø tù t¨ng dÇn tÝnh phi kim.

Bµi 136:

1.     Nhãm c¸c nguyªn tè ho¸ häc lµ g×?

2.     Cho c¸c kim lo¹i nhãm kiÒm thæ: Ca, Ba vµ Mg. Dùa vµo tÝnh tan cña c¸c hidroxit cña c¸c kim lo¹i ®ã h·y s¾p xÕp chóng theo thø tù t¨ng dÇn tÝnh kim lo¹i.

3.     Cã 4 chÊt: MnO2, H2SO4®Æc, NaCl, Na2SO4. Cho 2 hoÆc 3 chÊt nµo t¸c dông víi nhau ®Ó ®­îc Hidro Clorua, ®Ó ®­îc khÝ Clo? ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.

Bµi 137:

1.     Cho 4,9 gam kim lo¹i kiÒm M vµo n­íc. Sau 1 thêi gian thÊy l­îng khÝ tho¸t ra ®· v­ît qu¸ 7,5 lit (®ktc). Hái M lµ kim lo¹i g×?

2.     Oxi ho¸ hßan toµn 1 gam kim lo¹i X cÇn dïng  mät l­îng võa ®ñ 0,672 lit O2 (®ktc). Hái X lµ kim lo¹i g×? oxit cña nã cã ho¸ tÝnh g× ®Æc biÖt?

Bµi 138:

Nguyªn tè R t¹o thµnh hîp chÊt RH4 trong ®ã Hidro chiÕm 25% khèi l­îng vµ nguyªn tè R’ t¹o thµnh hîp chÊt R’Otrong ®ã oxi chiÕm 50% khèi l­îng.

1.     Hái R, R’ lµ c¸c nguyªn tè g×?

2.     Hái 1 lit khÝ R’O2  nÆng h¬n 1 lit khÝ RH4 bao nhiªu lÇn (ë cïng ®k nhiÖt ®é, ¸p suÊt)

3.     NÕu ë ®ktc, V1 lit RH4 nÆng b»ng Vlit R’O2 th× tØ lÖ V1:V2 b»ng bao nhiªu?

Bµi 139:

1.     Cho 4 nguyªn tè: O, Al, Na, S. ViÕt c«ng thøc ph©n tö cña c¸c hîp chÊt chøa 2 hoÆc 3 trong sè 4 nguyªn tè trªn.

2.     Nguyªn tè X cã thÓ t¹o hîp chÊt víi Al theo kiÓu AlaXb, mçi ph©n tö gåm 5 nguyªn tö, khèi l­îng ph©n tö lµ 150. Hái X lµ nguyªn tè g×?

Bµi 140:

          Hçn hîp kim lo¹i X gåm Al vµ Cu. Cho hçn hîp X vµo cèc dung dÞch HCl. Khu©ý ®Òu dung dÞch tíi khi khÝ ngõng tho¸t ra thu ®­îc chÊt r¾n Y nÆng a gam. Nung Y trong kh«ng khÝ tíi ph¶n øng hoµn toµn thu ®­îc 1,35a gam. TÝnh % khèi l­îng Cu trong hçn hîp Y.

Bµi 141:

1.     CÇn trén CO vµ H2 theo tØ lÖ thÓ tÝch nh­ thÕ nµo ®Ó thu ®­îc hçn hîp khÝ cã khèi l­îng riªng b»ng khèi l­îng riªng cña Metan ë cïng ®k nhiÖt ®é, ¸p suÊt.

2.     CÇn bao nhiªu lit O2 ®Ó ®èt ch¸y hoµn toµn 5,6 lit hçn hîp CO vµ H2 ë trªn. BiÕt c¸c thÓ tÝch ®o ë ®ktc.

Bµi 142:

          Trong 1 b×nh kÝn chøa SO2 vµ O2 theo tØ lÖ sè mol lµ 1:1 vµ 1 Ýt bét xóc t¸c V2O5. Nung nãng b×nh 1 thêi gian thu ®­îc hçn hîp khÝ trong ®ã khÝ s¶n phÈm chiÕm 35,3% thÓ tÝch. TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng t¹o thµnh SO3

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu