Ph©n bãnPh©n bãn

Bµi 100.

1.     §Þnh nghÜa ph©n bãn ho¸ häc. Ph©n ®¹m, ph©n l©n, ph©n kali lµ g×? Ph©n vi l­îng lµ g×? H·y kÓ 1 vµi lo¹i ph©n vi l­îng mµ em biÕt.

2.     ViÕt c«ng thøc vµ gäi tªn mét sè ph©n ®¹m, ph©n l©n, ph©n kali th«ng th­êng.

Bµi 101:

1.     TÝnh hµm l­îng % cña Nit¬ trong c¸c lo¹i ph©n ®¹m: NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4, CO(NH2)2

2.     CÇn bao nhiªu m3 dung dÞch HNO3 63% (d=1,38 g/cm3) vµ bao nhiªu m3 dung dÞch NH3 25% (d=0,90 g/cm3) ®Ó s¶n xuÊt 10 tÊn ph©n NH4NO3

Bµi 102:

          Ph©n ®¹m ure ®­îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch cho khÝ CO2 t¸c dông víi NH3 ë nhiÖt ®é, ¸p suÊt cao (cã mÆt chÊt xóc t¸c) theo ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau:

                   CO2 + 2NH® CO(NH2)2 + H2O

          TÝnh thÓ tÝch CO2 vµ NH3 (®ktc) ®Ó s¶n xuÊt 1,5 tÊn ure, biÕt hiÖu suÊt ®iÒu chÕ lµ 60%

Bµi 103:

1.     ThÕ nµo lµ supephotphat ®¬n, supephotphat kÐp?

2.     Cho 10 tÊn dung dÞch H2SO4 98% t¸c dông hÕt víi 1 l­îng võa ®ñ Ca3(PO4)2 th× thu ®­îc bao nhiªu tÊn supephotphat ®¬n, biÕt hiÖu suÊt ®iÒu chÕ lµ 80%

Bµi 104:

          Ng­êi ta th­êng tÝnh hµm l­îng ®¹m theo Nit¬ (N), hµm l­îng l©n theo P2O5 vµ hµm l­îng kali theo K2O. H·y tÝnh hµm l­îng cña N trong 1kg NH4NO3, hµm l­îng K2O trong 1 kg K2SO4 vµ hµm l­îng P2O5 trong 1 kg Ca(H2PO4)2

Bµi 105:

          Hµm l­îng ®¹m (N), l©n (P2O5) vµ kali (K2O) cã trong 1 tÊn ph©n xanh t­¬ng ®­¬ng víi ®¹m, l©n, kali cã trong 10kg ure, 20kg supephotphat kÐp vµ 5 kg KCl. H·y tÝnh l­îng ®¹m, l©n, kali cã trong 5 tÊn ph©n xanh.

Bµi 106:

1.     CÇn lÊy bao nhiªu gam CuSO4.5H2O ®Ó ®iÒu chÕ 50 kg dung dÞch CuSO4 2%?

2.     Ng­êi ta cÇn bãn trªn mçi m2 ®Êt trång 5mg §ång (d­íi d¹ng CuSO4). Hái cÇn bao nhiªu lit dung dÞch CuSO4 2% (d=1,0g/ml) ®Ó bãn cho 1 hecta ®Êt trång.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu