Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 10Bài 10:

          Cho  (O;R) và (I;r) tiếp xúc ngoài tại A (R> r) . Dựng tiếp  tuyến chung ngoài BC  (B nằm trên đường tròn tâm O và C nằm trên trên đường tròn tâm (I). Tiếp tuyến BC cắt tiếp tuyến tại A của hai đường tròn ở E.    

1 .   Chứng minh  tam giác ABC vuông ở A.                

2 .   O E cắt AB ở N ; IE cắt AC tại F . Chứng minh N;E;F;A cùng nằm trên một  đường tròn . 

3.   Chứng  tỏ : BC2= 4 Rr

4 .   Tính tích tích tứ giác BCIO theo R;r   

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu