Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 11Bài 11:

           Trên hai cạnh góc vuông xOy lấy hai điểm A và B sao cho OA=OB.  Một đường thẳng qua A cắt OB tại M (M nằm trên đoạn OB). Từ B hạ đường vuông góc với AM tại H,cắt AO kéo dài tại I.

1. C/m OMHI nội tiếp.

2. Tính góc OMI.

3. Từ O vẽ đường vuông góc với BI tại K. C/m OK=KH

4. Tìm tập hợp các điểm K khi M thay đổi trên OB.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu