Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 12Bài 12:

            Cho (O) đường kính AB và dây CD vuông góc với AB tại F. Trên cung BC lấy điểm M. Nối A với M cắt CD tại E.

1.     C/m:  MA là phân giác của góc CMD.

2.     C/m:  EFBM nội tiếp.

3.     Chứng tỏ: AC2 = AE. AM

4.     Gọi giao điểm CB với AM là N;MD với AB là I. C/m NI//CD

5.     Chứng minh N là tâm đường tròn nội tiếp DCIM

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu