Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 4Bài 4:

      Cho DABC có = 1v. Trên cạnh AC lấy điểm M sao cho AM > MC. Dựng đường tròn tâm O đường kính MC; đường tròn này cắt BC tại E. Đường thẳng BM cắt (O) tại D và đường thẳng AD cắt (O) tại S.

1.     C/m ADCB nội tiếp.

2.     C/m ME là phân giác của góc AED.

3.     C/m:   =.

4.     Chứng tỏ ME là phân giác của góc AED.

 

5. C/m ba đường thẳng BA;EM;CD đồng quy.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu