Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 3Bài 3:

           Cho DABC có  =1v. Trên AC lấy điểm M sao cho AM < MC. Vẽ đường tròn tâm O đường kính CM cắt BC tại E;đường thẳng BM cắt (O) tại D;AD kéo dài cắt (O) tại S.            

1.     C/m BADC nội tiếp.

2.     BC cắt (O) ở E. Cmr:MD là phân giác của .

3.     C/m CA là phân giác của góc BCS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu