Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 47Bài 47:

  Cho nửa đường tròn (O); Đường kính AD. Trên nửa đường tròn lấy hai điểm B và C sao cho cung AB < AC; AC cắt BD ở E. Kẻ EF^AD tại F.

1.     C/m: ABEF nội tiếp.

2.     Chứng tỏ:  DE. DB=DF. DA.

3.     C/m:E là tâm đường tròn nội tiếp DCBF.

4.     Gọi I là giao điểm BD với CF. C/m BI2 = BF. BC - IF. IC

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu