Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 46Bài 46:

    Cho nửa đường tròn (O) đường kính BC. Gọi a là một điểm bất kỳ trên nửa đường tròn;BA kéo dài cắt tiếp tuyến Cy ở F. Gọi D là điểm chính giữa cung AC;DB kéo dài cắt tiếp tuyến Cy tại E.

1.     C/m BD là phân giác của góc ABC và OD//AB.

2.     C/m ADEF nội tiếp.

3.     Gọi I là giao điểm BD và AC. Chứng tỏ CI=CE và IA. IC = ID. IB.

4.     C/m góc
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu