Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 48Bài 48:

    Cho (O) đường kính AB;P là một điểm di động trên cung AB sao cho PA<PB.  Dựng hình vuông APQR vào phía trong đường tròn. Tia PR cắt (O) tại C.

1.     C/m DACB vuông cân.

2.     Vẽ phân giác AI của góc PAB(I nằm trên(O);AI cắt PC tại J. C/m 4 điểm J;A;Q;B cùng nằm trên một đường tròn.

3.     Chứng tỏ: CI. QJ=CJ. QP.

4.     CMR: Ba điểm P; Q; B thẳng hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu