FW: Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 50Bài 50:

   Cho hình vuông ABCD,E là một điểm thuộc cạnh BC. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với DE ,đường này cắt các đường thẳng DE và DC theo thứ tự ở H và K.

1.     Chứng minh:BHCD nội tiếp.

2.     Tính góc CHK.

3.     C/m KC. KD=KH. KB.

4.     Khi E di động trên BC thì H di động trên đường nào?
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu