Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 61Bài 61:

   Cho DABC : A=1v. D một điểm nằm trên cạnh AB. Đường tròn đường kính BD cắt BC tại E. các đường thẳng CD;AE lần lượt cắt đường tròn tại các điểm thứ hai F G.

1.     C/m CAFB nội tiếp.

2.     C/m AB. ED = AC. EB

3.     Chứng tỏ AC//FG.

4.     Chứng minh rằng AC;DE;BF đồng quy.

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu