Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 62Bài 62:

    Cho (O;R) một đường thẳng d cố định không cắt (O). M điểm di động trên d. Từ M kẻ tiếp tuyến MP MQ với đường tròn. . Hạ OH^d tại H dây cung PQ cắt OH tại I;cắt OM tại K.

1.     C/m: MHIK nội tiếp.

2.     C/m OJ. OH=OK. OM=R2.

3.     CMR khi M di động trên d thì vị trí của I luôn cố định.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu