Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 63Bài 63:

    Cho D vuông ABC ( = 1v) AB < AC. Kẻ đường cao AH. Trên tia đối của tia HB lấy HD = HB rồi từ C vẽ đường thẳng CE^AD tại E.

1.     C/m AHEC nội tiếp.

2.     Chứng tỏ CB phân giác của góc ACE DAHE cân.

3.     C/m HE2 = HD. HC.

4.     Gọi I trung điểm AC. HI cắt AE tại J. Chứng minh: DC. HJ=2IJ. BH.

5.     EC kéo dài cắt AH ở K. Cmr AB//DK tứ giác ABKD hình thoi.

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu