Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 65Bài  65:

   Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB.  Trên nửa đường tròn lấy điểm M, Trên AB lấy điểm C sao cho AC<CB.  Gọi Ax; By hai tiếp tuyến của nửa đường tròn.  Đường thẳng đi qua M vuông góc với MC cắt Ax ở P; đường thẳng qua C vuông góc với CP cắt By tại Q.  Gọi D giao điểm của CP với AM; E giao điểm của CQ với BM.

      1 . cm: ACMP nội tiếp.

      2 . Chứng tỏ AB//DE

      3. C/m: M; P; Q thẳng hàng.

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu