Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 69   Bài 69:

Cho DABC A=1v AH^BC. Gọi O tâm đường tròn ngoại tiếp  tam giác ABC;d tiếp tuyến của đường tròn tại điểm A. Các tiếp tuyến tại B C cắt d theo thứ tự ở D E.

1.     Tính góc DOE.

2.     Chứng tỏ DE =  BD + CE.

3.     Chứng minh: DB. CE = R2. (R bán kính của đường tròn tâm O)

4.     C/m: BC tiếp tuyến của đường tròn đường kính DE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu