Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 71Bài 71:
         Trên cạnh CD của hình vuông ABCD,lấy một điểm M bất kỳ. Đường tròn đường kính AM cắt AB tại điểm thứ hai Q và cắt đường tròn đường kính CD tại điểm thứ hai N. Tia DN cắt cạnh BC tại P.
1.     C/m:Q;N;C thẳng hàng.
2.     CP. CB = CN. CQ.
C/m AC và MP cắt nhau tại 1 điểm nằm trên đường tròn đường kính AM
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu