Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 72Bài 72:
   Cho DABC nội tiếp trong đường tròn tâm O. D và E theo thứ tự là điểm chính giữa các cung AB;AC. Gọi giao điểm DE với AB;AC theo thứ tự là H và K.
1.     C/m:DAHK cân.
2.     Gọi I là giao điểm của BE với CD. C/m:AI^DE
3.     C/m CEKI nội tiếp.
4.     C/m:IK//AB.
DABC phải có thêm điều kiện gì để AI//EC
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu