Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 96Bài 96:
Cho DABC, phân giác góc trong và góc ngoài của các góc B và C gaëp nhau theo thứ tự  ở I và J. Từ J kẻ JH; JP; JK lần lượt vuông góc với các đường thẳng AB; BC; AC.
1.     Chứng tỏ A; I; J thẳng hàng.
2.     Chứng minh:  BICJ nội tiếp.
3.     BI kéo dài cắt đường thẳng CJ tại E.  Cmr: AE^AJ.

4.     C/m:  AI. AJ = AB. AC. 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu