Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 97Bài 97:
   Từ đỉnh A của hình vuông ABCD ta kẻ hai tia Ax và Ay sao cho:  Ax cắt cạnh BC ở P,Ay cắt cạnh CD ở Q. Kẻ BK^Ax;BI^Ay và DM^Ax,DN^Ay .
1.     Chứng tỏ BKIA nội tiếp
2.     Chứng minh AD2 = AP. MD.
3.     Chứng minh MN = KI.

4.     Chứng tỏ KI^AN. 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu