Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 73Bài 73:
    Cho DABC(AB=AC) nội tiếp trong (O),kẻ dây cung AA’ và từ C kẻ đường vuông góc CD với AA’,đường này cắt BA’ tại E.
1.     C/m: góc DA'C=góc DA'E
2.     C/m: DA'DC=DA'DE
3.     Chứng tỏ:  AC = AE. Khi AA' quay xung quanh A thì E chạy trên đường nào?

4.     C/m:  góc BAC=2.gócCEB
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu