Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 74Bài 74:
   Cho DABC nội tiếp trong nửa đường tròn đường kính AB. O là trung điểm AB;M là điểm chính giữa cung AC. H là giao điểm OM với AC
1.     C/m:  OM//BC.
2.     Từ C kẻ tia song song và cung chiều với tia BM,tia này cắt đường thẳng OM tại D. Cmr: MBCD là hình bình hành.
3.     Tia AM cắt CD tại K. Đường thẳng KH cắt AB ở P. Cmr: KP^AB.
4.     C/m: AP. AB = AC. AH.

5.     Gọi I là giao điểm của KB với (O). Q là giao điểm của KP với AI.  C/m A;Q;I thẳng hàng. 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu