Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 99Bài 99:
   Cho(O) và tiếp tuyến Ax. Trên Ax lấy điểm C và gọi B là trung điểm AC.  Vẽ cát tuyến BEF. Đường thẳng CE và CF gaëp lại đường tròn ở điểm thứ hai tại M và N. Dựng hình bình hành AECD.
1.     Chứng tỏ D nằm trên đường thẳng EF.
2.     Chứng minh AFCD nội tiếp.
3.     Chứng minh: CN. CF = 4BE. BF
Chứng minh MN//AC.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu