Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 13Bài 13:

           Cho (O) và điểm A nằm ngoài đường tròn. Vẽ các tiếp tuyến AB;AC và cát tuyến ADE. Gọi H là trung điểm DE.

1.     C/m A;B;H;O;C cùng nằm trên 1 đường tròn.

2.     C/m HA là phân giác của góc BHC.

3.     Gọi I là giao điểm của BC và DE. C/m AB2=AI. AH.

4.     BH cắt (O) ở P. C/m AE//CP.

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu