Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 14Bài 14:

          Cho (O) đường kính AB = 2R; xy là tiếp tuyến với (O) tại B.  CD là 1 đường kính bất kỳ. Gọi giao điểm của AC; AD với xy theo thứ tự là M;N.

1.     CMR: MCDN nội tiếp.

2.     Chứng tỏ: AC. AM = AD. AN

3.     Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác MCDN và H là trung điểm MN.

CMR: AOIH  là hình bình hành.

4.     Khi đường kính CD quay xung quanh điểm O thì I di động trên đường nào?

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu