Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 17Bài 17:

           Cho (O) đường kính AB cố định, điểm C di động trên nửa đường tròn. Tia phân giác của góc ACB cắt (O) tai M. Gọi H;K là hình chiêu của M lên AC và CB.

1. C/m: MOBK nội tiếp.

2. Tứ giác CKMH là hình vuông.

3. C/m:  H;O;K thẳng hàng.

4.   Gọi giao điểm HK và CM là I. Khi C di động trên nửa đường tròn thì I chạy trên đường nào?

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu