Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 2Bài 2:

       Cho(O) đường kính AC. trên đoạn OC lấy điểm B và vẽ đường tròn tâm O', đường kính BC. Gọi M là trung điểm của đoạn AB. Từ M vẽ dây cung DE vuông góc với AB;DC cắt đường tròn tâm O' tại I.

                 1. Tứ giác ADBE là hình gì?

                 2. C/m DMBI nội tiếp.

                 3. C/m B;I;E thẳng hàng và MI=MD.

                 4. C/m MC. DB=MI. DC

                 5. C/m MI là tiếp tuyến của (O')

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu