Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 21Bài 21:

        Cho DABC (=1v) nội tiếp trong đường tròn tâm (O). Gọi M là trung điểm cạnh AC. Đường tròn tâm I đường kính MC cắt cạnh BC ở N và cắt (O) tại D.

1.     C/m ABNM nội tiếp và CN. AB=AC. MN.

2.     Chứng tỏ B,M,D thẳng hàng và OM là tiếp tuyến của (I).

3.     Tia IO cắt đường thẳng AB tại E. C/m BMOE là hình bình hành.

4.     C/m NM là phân giác của góc AND.

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu