Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 22Bài 22:

      Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Gọi I là điểm bất kỳ trên đường chéo AC. Qua I kẻ các đường thẳng song song với AB;BC,các đường này cắt AB;BC;CD;DA lần lượt ở P;Q;N;M.

1.     C/m INCQ là hình vuông.

2.     Chứng tỏ NQ//DB.

3.     BI kéo dài cắt MN tại E;MP cắt AC tại F. C/m MFIN nội tiếp được trong đường tròn. Xác định tâm.

4.     Chứng tỏ MPQN nội tiếp. Tính diện tích  theo a.

5.     C/m MFIE nội tiếp.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu