Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 23Bài 23:

    Cho hình vuông ABCD,N là trung điểm DC;BN cắt AC tại F,Vẽ đường tròn tâm O đường kính BN. (O) cắt AC tại E. BE kéo dài cắt AD ở M;MN cắt (O) tại I.

1.     C/m MDNE nội tiếp.

2.     Chứng tỏ DBEN vuông cân.

3.     C/m MF đi qua trực tâm H của DBMN.

4.     C/m BI=BC và DIE F vuông.

5 . C/m: BM là đường trung trực của QH (H là giao điểm của BE và AB) và MQBN là thang cân

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu