Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 24Bài 24:

         Cho DABC có 3 góc nhọn (AB < AC).  Vẽ đường cao AH. Từ H kẻ HK;HM lần lượt vuông góc với AB;AC. Gọi J là giao điểm của AH và MK.

1.     C/m AMHK nội tiếp.

2.     C/m JA. JH=JK. JM

3.     Từ C kẻ tia Cx ^với AC và Cx cắt AH kéo dài ở D. Vẽ HI;HN lần lượt vuông góc với DB và DC.  Cmr :

4.     C/m M;N;I;K cùng nằm trên một đường tròn.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu