Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 25Bài 25:

     Cho DABC (=1v),đường cao AH. Đường tròn tâm H, bán kính HA cắt đường thẳng AB tại D và cắt AC tại E;Trung tuyến AM của DABC cắt DE tại I.

1.   Chứng minh D;H;E thẳng hàng.

2.   C/m BDCE nội tiếp. Xác định tâm O của đường tròn này.

3.   C/m:  AM^DE.

4.   C/m AHOM là hình bình hành.

 

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu