Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 26Bài 26:

         Cho DABC có 2 góc nhọn,đường cao AH. Gọi K là điểm đối xứng của H qua AB;I là điểm đối xứng của H qua AC. E;F là giao điểm của KI với AB và AC.

1.     Chứng minh AICH nội tiếp.

2.     C/m AI = AK

3.     C/m các điểm: A;E;H;C;I cùng nằm trên một đường tròn.

4.     C/m CE;BF là các đường cao của DABC.

5.     Chứng tỏ giao điểm 3 đường phân giác của DHFE chính là trực tâm của DABC.

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu