Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 28Bài 28:

   Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong(O). Gọi I là điểm chính giữa cung AB (Cung AB không chứa  điểm C;D). ID và IC cắt AB ở M;N.

1. C/m D;M;N;C cùng nằm trên một đường tròn.

2. C/m NA. NB=NI. NC

3. DI kéo dài cắt đường thẳng BC ở F;đường thẳng IC cắt đường thẳng AD ở E. C/m:EF//AB.

4. C/m :IA2=IM. ID.

 

 

 

 

 

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu