Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 30Bài 30:

     Cho DABC. Gọi H là trực tâm của tam giác. Dựng hình bình hành BHCD.  Gọi I là giao điểm của HD và BC.

1.   C/m:ABDC nội tiếp trong đường tròn tâm O;nêu cách dựng tâm O.

2.   So sánh  và.

3.   CH cắt OD tại E. C/m AB. AE=AH. AC

4. Gọi giao điểm của AI và OH là G. C/m G là trọng tâm của DABC.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu