Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 31Bài 31:

     Cho (O) và sđ= 90o. C là một điểm tuỳ ý trên cung lớn AB. Các đường cao AI;BK;CJ của DABC cắt nhau ở H. BK cắt (O) ở N; AH cắt (O) tại M. BM và AN gaëp nhau ở D.

1.        C/m:B;K;C;J cùng nằm trên một đường tròn.

2.        C/m: BI. KC=HI. KB

3.        C/m:MN là đường kính của (O)

4.        C/m ACBD là hình bình hành.

5.        C/m:OC // DH.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu