Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 32Bài 32:

    Cho hình vuông ABCD. Gọi N là một điểm bất kỳ trên CD sao cho CN < ND;Vẽ đường tròn tâm O đường kính BN. (O) cắt AC tại F;BF cắt AD tại M;BN cắt AC tại E.

1.     C/m BFN vuông cân.

2.     C/m:MEBA nội tiếp

3.     Gọi giao điểm của ME và NF là Q. MN cắt (O) ở P. C/m B;Q;P thẳng hàng.

4.     Chứng tỏ ME//PC và BP=BC.

5.       C/m DFPE là tam giác vuông
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu