Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 33Bài 33:

      Trên đường tròn tâm O lần lượt lấy bốn điểm A;B;C;D sao cho AB=DB; AB và CD cắt nhau ở E. BC cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn(O) ở Q;DB cắt AC tại K.

1.   Cm: CB là phân giác của góc ACE.

2.   C/m: AQEC nội tiếp.

3.   C/m: KA. KC=KB. KD

4.   C/m: QE//AD.

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu