Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 34Bài 34:

   Cho (O) và tiếp tuyến Ax. Trên Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB=BC. Kẻ cát tuyến BEF với đường tròn. CE và CF cắt (O) lần lượt ở M và N. Dựng hình bình hành AECD.

1. C/m:D nằm trên đường thẳng BF.

2. C/m ADCF nội tiếp.

3. C/m: CF. CN=CE. CM

4. C/m:MN//AC.

5. Gọi giao điểm của AF với MN là I. Cmr:DF đi qua trung điểm của NI.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu