Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 36Bài 36:

      Cho DABC (=1v). Kẻ AH^BC. Gọi O và O' là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác AHB và AHC. Đường thẳng O O' cắt cạnh AB;AC tại M;N.

1.     C/m: D OHO' là tam giác vuông.

2.     C/m:HB. HO'=HA. HO

3.     C/m: DHOO'  DHBA.

4.     C/m:Các tứ giác BMHO;HO'NC nội tiếp.

5.     C/m DAMN vuông cân.

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu