Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 38Bài 38:

       Cho DABC. Gọi P là một điểm nằm trong tam giác sao cho. Gọi H và K lần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ P xuống AB;AC.

1. C/m AHPK nội tiếp.

2. C/m HB. KP=HP. KC.

3. Gọi D;E;F lần lượt là trung điểm của PB;PC;BC. Cmr:HD=EF; DF=EK

4. C/m:đường trung trực của HK đi qua F.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu