Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 39Bài 39:

     Cho hình bình hành ABCD ( >  90o). Từ C kẻ CE;CF;CG lần lượt vuông góc với AD;DB;AB.

1.   C/m DEFC nội tiếp.

2.   C/m:CF2 = EF. GF.

3.   Gọi O là giao điểm AC và DB. Kẻ OI^CD. Cmr: OI đi qua trung điểm của AG

4.   Chứng tỏ EOFG nội tiếp.

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu