Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 40Bài 40:

      Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau ở A và B. Các đường thẳng AO cắt (O); (O') lần lượt ở C và E;đường thẳng AO' cắt (O) và (O') lần lượt ở D và F.

1. C/m:C;B;F thẳng hàng.

2. C/m CDEF nội tiếp.

3. Chứng tỏ DA. FE=DC. EA

4. C/m A là tâm đường tròn nội tiếp DBDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu