Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 41Bài 41:

       Cho (O;R). Một cát tuyến xy cắt (O) ở E và F. Trên xy lấy điểm A nằm ngoài đoạn EF,vẽ 2 tiếp tuyến AB và AC với (O). Gọi H là trung điểm EF.

1.     Chứng tỏ 5 điểm:A;B;C;O;H cùng nằm trên một đường tròn.

2.     Đường thẳng BC cắt OA ở I và cắt đường thẳng OH ở K. C/m: OI. OA=OH. OK=R2.

3.     Khi A di động trên xy thì I di động trên đường nào?

4.     C/m KE và KF là hai tiếp tuyến của (O)

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu