Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 42Bài 42:

    Cho DABC (AB<AC) có hai đường phân giác CM,BN  cắt nhau ở D. Qua A kẻ AE và AF lần lượt vuông góc với BN và CM. Các đường thẳng AE và AF cắt BC ở I;K.

1. C/m AFDE nội tiếp.

2. C/m: AB. NC = AN. BC

3. C/m: FE//BC

4. Chứng tỏ ADIC nội tiếp.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu