Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 43Bài 43:

    Cho DABC(A=1v);AB=15;AC=20(cùng ñôn vị đo đoä dài). Dựng đường tròn tâm O đường kính AB và (O') đường kính AC. Hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại điểm thứ hai D.

1.     Chứng tỏ D nằm trên BC.

2.     Gọi M là điểm chính giữa cung nhỏ DC. AM cắt DC ở E và cắt (O) ở N.  C/m DE. AC=AE. MC

3.     C/m AN=NE và O;N;O' thẳng hàng.

4.     Gọi I là trung điểm MN. C/m góc OIO'=90o.

5.     Tính tích tích tam giác AMC.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu