Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 44Bài 44:

    Trên (O;R),ta lần lượt đặt theo một chiều, kể từ điểm A một cung AB=60o, rồi cung BC = 90o và cung CD = 120o.

1.   C/m ABCD là hình thang cân.

2.   Chứng tỏ AC^DB.

3.   Tính các cạnh  và các đường chéo của ABCD.

4.   Gọi M;N là trung điểm các cạnh DC và AB. Trên DA kéo dài về phía A lấy điểm P;PN cắt DB tại Q. C/m MN là phân giác của góc PMQ.

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu